Algemene Voorwaarden

(Versie 01.10.2013)

Algemeen:
Leest u de onderstaande algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u besluit een produkt of een dienst via Henk Sterkenburg Relaxing Service (verder te noemen RS) te gebruiken. Deze voorwaarden moeten u niet afschrikken, maar dienen er toe u over uw rechten en plichten te informeren. Het uitbrengen van een bod of een aankoop op één van de aanbiedngen betekent dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van RS.

1. Definities:
1. 1. Aanbieder
een natuurlijk persoon of een bedrijf die een dienst of product via RS wil verkopen. 1.2. Klant is een natuurlijk persoon of een bedrijf die gebruik maakt van één van de diensten die RS op haar website of op een externe website aanbiedt. 1.3. RS is zelf geen reisorganisator of reisaanbieder en treedt slechts op als tussenpersoon voor diensten en produkten van een aanbieder.

2. Toepassing
Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle leveringen, transacties, overeenkomsten en overige verrichtingen die RS als tussenpersoon verricht

3. Bemiddelingsovereenkomst en koopovereenkomst
Bij het afsluiten van een aankoop via RS of bij het kopen van diensten of producten van één van de aanbieders komt tussen de koper en RS een bemiddelingsovereenkomst tot stand. RS verzorgt names de aanbieder de afwikkeling van de desbetreffende aankoop. Tussen de aanbieder en de klant komt een koopovereenkomst tot stand.

4. Betalingen
De betaling van de aankoop van een dienst of produkt via RS dient binnen 14 dagen na aankoop te geschieden. Zodra het volledige bedrag op de rekening van RS bijgeschreven is worden koper en aanbieder geïnformeerd en heeft koper recht op de overeengekomen produkten of diensten. Bij te late of onvolledige betaling behoudt RS zich het recht voor om het betreffende verdrag op kosten van koper te annuleren.

5. Boekingen
Bij de waardebonnen geldt uitdrukkelijk dat boekingen slechts mogelijk zijn binnen de ruimte die het hotel hiervoor heeft. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op een willekeurig boekingsdatum, behalve wanneer dat voor de koop uitdrukkelijk (schriftelijk of per email) overeengekomen is. Voor bij te boeken extra opties of reclamaties neemt de koper rechtsstreeks met de aanbieder kontakt op.

6. Vrijwaring en aansprakelijkheid
Onder overmacht wordt verstaan alle situaties waarover RS geen invloed heeft of kon hebben en situaties die buiten machte van RS zijn ontstaan. RS kan niet worden gehouden aan haar verplichtingen of toezeggingen indien sprake is van overmacht. 6.1. Overmacht RS wijst er op dat de aanbiedingen met de nodige zorgvuldigheid geselecteerd worden. De klant en de aanbieder erkennen dat RS handelt als tusssenpersoon en derhalve niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de handelingen, nalatigheden of tekortkomingen van de klant of de aanbieder. RS is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de advertentieteksten, aangezien die informatie onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder valt.

7. Annulering
De klant heeft het recht om zonder opgaaf van redenen binnen 30 dagen na totstandkoming van de koop of overeenkomst deze te annuleren. Tot de laatste dag van de maand waarin de koop of overeenkomst tot stand is gekomen, is dit kostenloos. Daarna dient de klant € 25,00 te betalen ten behoeve van administratie- en verwerkingskosten, conform §651 van het Duitse Reiserecht. Bij annulering van een boeking in het hotel gelden de annuleringsvoorwaarden van het hotel. Informeert u vóór annulering bij het betreffende hotel. Het afsluiten van een annuleringsverzekering kan financiele schade voorkomen.

8. Privacy
RS respecteert privacy en verstrekt dan ook geen persoonsgegevens aan derden zonder medeweten en toestemming van betrokkene. RS wijst u erop dat alle gegevens die u in het kader van een koopovereenkomst verstrekt door RS opgeslagen en gebruikt wordt voor die aangelegenheden die voortvloeien uit die koopovereenkomst. Dit geschiedt conform de regels die vast gelegd zijn in het Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) en het Teledienstesdatenschutzgesetzes (TDDSG).

9. Toepasselijk recht
Op deze algemene overeenkomst en de diensten die RS verricht in haar functie als tussenpersoon is uitsluitend het BGB (Bürgeliches Gesetzbuch Deutschland) van toepassing.

10. Slotbepalingen
In het geval dat éen van deze algemene voorwaarden nietig wordt bepaald heeft dit geen consequenties voor de geldigheid van de overige voorwaarden

11. Internet optreden
RS is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade die samenhangt met het gebruik van haar eigen website of delen van andere websites waar RS gebruik van maakt. Voor alle gebruikte links geldt uitdrukkelijk dat RS geen invloed hebt op de vormgeving of de inhoud van verlinkte websites. Om die reden distancieert zich uitdrukkelijk van alle inhoud van de gelinkte websites op haar websites.